ای دوست به جز عشق تو در سر من هوسی نیست.جز نقش تو بر صفحه ی دل نقش کسی نیست

SMS بعدی>>>