اگه احساسمو کشتی اگه از یاد منو بردی اگه رفتی بی تفاوت به غریبه سر سپردی.بدوون اینو که دل من شده جادو به طلسمت.یکی هست این ور دنیا که تو یادش مونده اسمت

SMS بعدی>>>