دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است .شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است

SMS بعدی>>>