کسی که دو بار از روی یک سنگ بلغزد، شایسته است که هر دو پایش بشکند

SMS بعدی>>>